جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک برگزار می کند

هفتمین کنگره دامپزشکی حیوانات کوچک

۲۲ و ۲۳ مهرماه ۱۳۹۷

تهران سالن همایش های رازی

ثبت نام در سایت

www.7thisavacongress.com